Opptil 20% kvantumsrabatt på alle headset - Priser er eks mva

Kjøpsvilkår og Salgsbetingelser

Kjøpsvilkår - Salgsbetingelser

1 Generelt
Salgsbetingelsene gjelder for salg av produkter og tjenester fra «KontorTeknologi AS», på nettsidene/nettbutikk Telefonheadset.no - til kjøpere som ikke er forbrukere, med mindre noe annet er særskilt skriftlig avtalt i det enkelte tilfellet.

Selger er: KontorTeknologi AS (Orgnr 919314087 MVA)

Kjøper er: Den bedriften som er oppgitt som kjøper i bestillingen. KontorTeknologi AS selger kun til bedrifter og foretak registrert i Brønnøysundregisteret. KontorTeknologi AS forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

De relevante salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

Vi leverer kun til fastlands Norge og Svalbard.
Selger vil ta betalt for varer med mva.

2 Bestillings- og avtaleprosess
Produktutvalg og priser på Telefonheadset.no kan bli endret/justert uten særskilt varsel frem til bindende kjøpsavtale er inngått. Utsendte tilbud/løsningsforslag har som hovedregel en gyldighet på 14-fjorten dager.

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt i vår markedsføring eller på annen måte.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.

Telefonheadset.no vil sende en bestillingsbekreftelse når bestillingen er foretatt. Dine bestillinger og historikk vil være tilgjengelig på ”Min side/Ordreoversikt”, på den antatte leveringsdatoen, uavhengig av hvilken betalingsmåte som er valgt.

3 Priser
Alle priser er oppgitt eks. mva. og i NOK. Fraktkostnaden er ikke inkludert i prisene. Dersom kjøper mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til Telefonheadset.no innen 7-syv virkedager regnet fra levering.

Ved kjøp av varer fra Telefonheadset.no ved leveranser til steder der det ikke skal betales merverdiavgift, vil prisene likevel være inklusive mva, som evt. må refunderes i etterkant.

Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendringer.

4 Betaling/Morarenter
Dersom ikke annet er avtalt skal betaling skje ved «Fakturakreditt – 14 dager». Dersom faktura/utestående ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven.

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Det vil si ved fullføring av «checkout». Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 285 + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Fakturakreditt innvilges kun til kredittgodkjente AS/ASA-registrerte selskaper. Enkeltmannsforetak og privatpersoner etc må enten betale med kort (VISA/Mastercard) - eventuelt forhåndsbetale faktura.

5 Levering
Alle generelle leveringstider som er oppgitt på Telefonheadset.no må anses som veiledende. Normal leveringstid er 0-3 dager. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Telefonheadset.no side, i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i, nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Telefonheadset.no ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil Telefonheadset.no gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og på eller innen det tidspunkt som er avtalt (se punkt 1 og 2 ovenfor). Telefonheadset.no og/eller underleverandører har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft.

Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for det leverte over på Kjøper når varen blir overlevert til fraktfører. Dette anses som levering.

6 Reklamasjon og garanti
Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32, nr. 3. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3) . Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler.

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Telefonheadset.no melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Ved forsinkelse må krav rettes til Telefonheadset.no innen rimelig tid.
Melding om feil og mangler ved produktene må overbringes Telefonheadset.no skriftlig, av bevishensyn.

Ved eventuell reklamasjon, vil du få bekreftelse (RMA nummer) på mottak av reklamasjonshenvendelsen, som vil komme på mail til den mailadressen du har registrert inne på kontosiden "Min side". I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår/håndtering fra kjøpers side ifm. retursending av varen. (f.eks. antistatisk beskyttelse eller retur direkte til produsent).

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Telefonheadset.no, betaler Telefonheadset.no ikke disse utgiftene.

Telefonheadset.no står for returfrakt for godkjente reklamasjoner.

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes bedrifter eller forhold på dens side, har Telefonheadset.no ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Telefonheadset.no foretar retting eller omlevering, kan ikke Kjøper gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 7-syv virkedager regnet fra levering.

Kjøper forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Kjøper skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 7 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik.

7 Angrerett

Angrerettloven gir forbruker rett til 14 dagers angrefrist etter at sendingen er registrert ved mottakers postkontor. Ved retur av varer må man oppgi fakturanummer, bankkontonummer med navn og adresse for tilbakebetaling av varesum. Retur av varer må leveres ubrukt og i originalemballasje.Benytt angrerettskjema og fyll inn nødvendig informasjon. Eventuelle kostnader ved retur av varen bæres av kjøper, dersom ikke forsendelsen skyldes feil fra KontorTeknologi AS sin side.

Angrerettskjema kan hentes her.

8 Erstatningsansvar

Telefonheadset.no fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Telefonheadset.no forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

9 Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Telefonheadset.no via produsenten  erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke.

10 Betaling med kort

Kortopplysninger håndteres av DIBS og lagres ikke av oss.

For å gjøre det enklere å handle hos oss neste gang kan du, ved betaling i kassa, selv velge å lagre kortinformasjonen din sikkert hos DIBS. Det er viktig at du logger deg ut av kundekontoen din når du har avsluttet handelen. Du er selv ansvarlig for ikke å dele brukernavn og passord med andre.

11 Betaling med faktura
Faktura sendes per e-post eller EHF når varene er sendt.

12 Nyhetsbrev og kommunikasjon
Vi tilbyr nyhetsbrev på e-post med ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta disse, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med kampanje, registrering eller på "Min side". Det er også enkelt å melde seg av nyhetsbrevet fra kontosiden ("Min side") eller ved å klikke på en link nederst i nyhetsbrevet.

Dersom din handel blir avbrutt, sender vi deg e-poster med en påminnelse om de produktene du la i din handlevogn. Dette gjør vi som en ekstra kundeservice for å gjøre kjøpsopplevelsen hos oss så smidig og enkel som mulig. Pris og tilgjengelighet på produktene i e-posten er basert på det tidspunktet du la dem i handlevognen. Vi tar forbehold om at prisene kan endres under ulike kampanjer med utløpsdato. Produktene kan også bli utsolgt.

Vi sender også ut bestillings- og sendingsdokumenter, spørreundersøkelser og oppfølgnings e-post relatert til gjennomførte kjøp hos oss.

13 Retningslinjer for personvern
Vi deler ikke personlig informasjon med tredjeparter. Vennligst les våre retningslinjer for personvern som ligger i en link nederst på våre sider.

14 Salgspant
KontorTeknologi AS har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert bedrifter til demonstrasjonsformål, utlån o.l. skal merkes med Selgers eiendomsrett og holdes adskilt fra mottakers øvrige eiendeler.

15 Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos Telefonheadset.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser Telefonheadset.no eller Telefonheadset.no sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Selger sin side.

16 Ekstraordinære forhold
Telefonheadset.no er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.

Telefonheadset.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Telefonheadset.no’s side.

17 Eksport
Bedrifter forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.

18 Endring i vilkårene
Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

19 Force majeure
Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

20 Tvister og lovvalg
Tvister i anledning Telefonheadset.no’s betingelser, samt tvister som ellers angår handel med KontorTeknoloig AS, følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Asker og Bærum tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett. Tvister skal først forsøkes løst ved forhandlinger.

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er KontorTeknologi AS sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra KontorTeknologi AS.